15% RABATT

Villkor

Villkor


Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller vid försäljning av produkter (nedan ”Produkterna”) av Winty, om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan ”Konsumenten”) och Winty. Vid försäljning till Konsument tillämpar Winty de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal.


Köp 

Köp av Produkterna sker på Handelsplatsen via [www.winty.se]. Winty träffar avtal om köp med Konsumenten först när Winty bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Winty ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge produktens exakta utseende, beskaffenhet eller ursprung. För det fall att en produkt i Wintys sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Konsumenten äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Vi förbehåller oss rätten att spärra dig för vidare köp via vår webbsida om vi har skäl att tro att du har gjort beställningar som strider mot bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller i strid mot gällande lag (t.ex. om vi misstänker bedrägeri).

 

Leveransvillkor

Allmänt om leverans av Produkter

Winty arbetar delvis med eget lager. Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Winty i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Winty svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Winty. Konsumenten skall stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen.Leveransvillkor för Normala postförsändelser

För alla Produkter gäller följande leveransvillkor: Konsument, som inom angiven tid från köpet inte har fått någon avisering eller meddelande om leverans bör ta kontakt med Winty snarast för att säkerställa att det inte blivit något fel t.ex. med aviseringen.

 

Leveransförseningar

Om leveransförsening uppstår meddelar Winty detta till Konsumenten. Konsumenten har alltid rätt till påföljder enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Konsumentens begäran om påföljd skall ske skriftligen till Winty via e-post. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Winty åtgärdar inom skälig tid. Vid försenad leverans skall Konsumenten bereda Winty skälig tid att fullgöra köpet.

 

Avbeställningar

Vid avbeställning kan Konsumenten komma att krävas på ersättning för kostnader och förlust i övrigt som uppstått innan avbeställningen gjordes (t.ex. fraktkostnader) och Winty kan därvid komma att räkna av sådan kostnad eller förlust från betalning som Konsumenten har gjort till Winty. Om avbeställning görs betalar Winty tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter att avbeställning har inkommit. 

 

Transportskador

Winty ansvarar inte för transportrisken, d.v.s. risken för att en Produkt skadas eller kommer bort under transporten till Konsumenten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten skall dock Konsumenten vända sig till Winty. Winty hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer skall ske enligt instruktion från Winty. Konsumenten uppmuntras anmäla eventuella transportskador till fraktbolaget snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador uppmuntras anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sett omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten uppmuntras även att anmäla eventuella transportskador till Winty inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Om produkten har synliga transportskador ansvarar Konsumenten för att avemballera och inspektera Produktens skick inom en kortare tid efter mottagandet.


Ej Uthämtade paket

Hämtar Konsumenten ej ut sitt paket inom angiven tid och Produkten returneras, kommer Winty att debitera Konsumenten den faktiska fraktkostnaden för paketet (dock högst 160 kr) inkl. moms per outhämtad försändelse. Winty återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med nämnd avgift, utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter det att Winty får kännedom om retur.


Priser och betalning

Wintys priser och avgifter som anges på Handelsplatsen är inklusive mervärdeskatt om inte annat särskilt anges.

Winty förbehåller sig rätten att ta en kostnad för frakt vid beställningstillfället. Om fraktkostnad ingår i Produktköpet anges detta. Fraktkostnaden anges i sin helhet i samband med köp och inga ytterligare kostnader tillkommer för ett köp utöver vad som visas i kassan.

 

Säkerhet och sekretess

All hantering av Konsumentens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat.

Winty behandlar Konsumentens personuppgifter i enlighet med gällande integritetspolicy GDPR.

Winty ser allvarligt på bedrägerier samt bedrägeriförsök och arbetar aktivt för att motverka dessa.

 

Ångerrätt

Konsumentens ångerrätt regleras i lagen (2005:59) om distansavtal samt av gällande praxis. Konsumenten har fjorton (14) kalenderdagars ångerrätt på samtliga Produkter, med undantag för de Produkter som anges nedan. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Om Konsumenten har köpt flera Produkter och dessa levereras var för sig börjar ångerfristen löpa från och med den dag Konsumenten tagit emot den sista Produkten. Under vissa perioder, till exempel runt högtider eller under ovanliga omständigheter, kan Winty komma att förlänga din ångerrätt. Detta förmedlas i sådant fall i samband med ditt köp. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom denna frist. 

Produkter som är plomberade omfattas endast av ångerrätten om plomberingen är obruten och Produkter som är undantagna ångerrätten anges nedan.


Reavaror och rabatterade produkter med rabattkod omfattas inte av bytesrätten eller öppet köp. Ingen bytes- returrätt eller öppet köp för specialbeställda, graverade varor, presentkort samt reavaror. Ingen ångerrätt på varor med bruten plombering.  

Winty betalar tillbaka erlagt köpbelopp utan onödigt dröjsmål efter att returen mottagits eller Konsumenten visat att Produkten har returnerats. Konsumenten skall själv betala returfrakten och rekommenderas att returnera ångrad Produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. Vissa av Wintys varor plomberas och plomberingen måste då vara kvar för att retur ska kunna godkännas.

För att använda sig av ångerrätten rekommenderar Winty att Konsumenten först kontaktar Winty innan Konsumenten returnerar en Produkt (för kontaktuppgifter se fliken “kontakt”). Genom att kontakta Winty Kundtjänstsida erhålls snabb hjälp för hantering av returärenden och när Konsumenten inkommer till Winty med begäran att utnyttja ångerrätten kommerWinty utan dröjsmål att bekräfta mottagandet av meddelandet. Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta Winty för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick.


Undantag från ångerrätten

Nedan följer några produktkategorier som faller utanför Konsumentens ångerrätt. Konsumentverket informerar även om vilka undantag det finns från ångerrätten.

- Ångerrätt gäller ej för egendesignade produkter.

- Ångerrätten gäller inte på specialtillverkade produkter som har tillverkats utifrån din beskrivning, eller som har en tydlig personlig prägel.

- Produkter och produktkategorier som är plomberade undantas från ångerrätten om plomberingen är bruten.

· Piercingsmycken och örhängen;

- Ytbehandlade smycken, t ex silverplätering, förgyllning, oxid eller mattering slits bort med tiden och är ej giltig som reklamation eller ångerrätt.

· Ovan liknande eller jämförbara Produkter.

 

Garanti och reklamationsrätt

Alla Produkter som säljs på Handelsplatsen säljs med den lagstadgade reklamationsrätten (i Sverige tre år). Konsumenten ska lämna Winty meddelande om felet inom skälig tid efter det att fel upptäcktes eller borde ha märkt felet. All konsumentsupport går via Winty och reklamation av köp skall ske skriftligen. Reklamationen ska ske via www.Winty.se/kontakt.

Vissa Produkter omfattas av särskilda garantier och omfattningen av garantierna framgår i sådana fall av produktannonsen alternativt medföljer Produkten vid leveransen.

I reklamations- och garantiärenden görWinty en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Om det vid sådan undersökning visar sig att det inte föreligger något fel har Winty, rätt att ta ut en felsökningsavgift enligt stycket nedan.  

- Ytbehandlade smycken, t ex silverplätering, förgyllning, oxid eller mattering slits bort med tiden och är ej giltig som reklamation eller ångerrätt.


Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler. Konsumenten är därmed införstådd i att Winty, efter skäligt rådrum med Winty, har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex. reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad eller väsentlig olägenhet för Konsumenten. Om detta ej kan ske har Konsumenten rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta felet. Om felet är av väsentligt betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet. Härutöver har Konsumenten ingen ytterligare möjlighet att påkalla kompensation av Winty, förutom vad som följer av gällande konsumenträttsliga regler. Konsumenten bör spara och förvara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp väl eftersom Konsumenten behöver visa dokumentation på köp vid reklamation av Produkten. 


ÅTERBETALNING VID RETUR 

Efter godkänd retur betalar Winty tillbaka pengarna till konsumenten. Returavgiften på 19 kr samt eventuell presentinslagning återbetalas inte vid retur. Felsökningsavgift mm

Om det i ett reklamations- eller garantiärende vid undersökning av en reklamerad produkt visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel för vilket Winty, har Winty rätt att debitera Konsumenten en skälig felsökningsavgift. Felsökningsavgiften får endast tas ut under förutsättning att Konsumenten meddelats om att sådan felsökningsavgift kan komma att tas ut före undersökningen genomförts.

 

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor skall svensk materiell rätt tillämpas och tvist avgöras i svensk domstol.

För att få tvist prövad kan du även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Vid frågor eller funderingar om Winty allmänna villkor kontaktas Winty.


Samarbetsvillkor Produkttestare och Influencers.

Produkttestare och Influencers ansvarar ensamt för att allt material som Produkttestare och Influencers publicerar inom ramen av kampanjer/uppdrag är förenligt med anvisningarna av kampanjen/uppdraget som Winty har angett. 

 Produkttestare och Influencers äger rättigheter till material som produceras i samband med att ett samarbete går live mellan Winty och Produkttestare och Influencers. I samarbetet med Winty, samtycker Produkttestare och Influencers att Winty får återpublicera innehållet/bilderna/filmerna i Wintys marknadsföring.

Produkttestare och Influencers ansvarar för att följa alla de bestämmer och villkor som föranleds i detta avtal samt för varje samarbete eller uppdrag som Produkttestare och Influencers samtycker till med Winty.

Produkttestare och Influencers äger rätten att när som helst avsluta samarbetet med Winty.

Den information Produkttestare och Influencers fyller i vid registrering/ansökan på Winty.se, sparas i Wintys databas. Detta godkänns av Produkttestare och Influencers vid klick på ”godkännande av användarvillkor”. Informationen som sparas används exempelvis vid kontakt för information, instruktioner eller vid produktutskick. Winty följer de bestämmelser som gäller för GDPR. 


Winty går inte igenom materialet som Produkttestare och Influencers skapat innan materialet publiceras på Produkttestare och Influencers plattformer, vilket ställer krav på att Produkttestare och Influencers följer aktuella instruktioner av Winty.

Winty tar inte något ansvar för någon skada, förlust eller problem som Produkttestare och Influencers orsakas av om Produkttestare och Influencers inte efterlever de krav som ställts i samarbetet med Winty.

Om Produkttestare och Influencers upptäcker felaktigheter eller känner dig osäker på någon detalj ska Produkttestare och Influencers kontakta Winty.se för information och kommunikation.

Produkttestare och Influencers ansvarar för att följa de bestämmelser som i enlighet med nationell och internationell lag marknadsföringslagen (2008:486) samt Instagrams, Snapchat, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, Pinterest och övriga plattformers bestämmelser. Winty ansvarar ej om Produkttestare och Influencers i användandet av samarbetet mellan Winty och Produkttestare och Influencers anses bryta mot någon lag eller någon plattforms villkor.

I samtliga fall då Winty hålls mot skadestånd på grund av innehåll, en bild, text eller film som publicerats av Produkttestare och Influencers i ett samarbete med Winty, går skadeståndet vidare till Produkttestare och Influencers. Det kan gälla alla kostnader i form av skadestånd, böter eller andra krav som kan tänkas uppkomma från skadedrabbade parter i samband med otillåten publicering, där Produkttestare och Influencers inte uppfyllt kraven på ett korrekt sätt.

Svensk lag tillämpas i detta avtal och vid eventuella frågor uppmanas Produkttestare och Influencers ta kontakt med Winty.se för en lösning. I fall en lösning inte kan kommas fram, kan ärendet att avgöras i domstol.

Winty ansvarar inte för skada som Produkttestare och Influencers kan lida på grund av tekniska komplikationer på Winty.se eller Produkttestare och Influencers egna plattformer. 


Winty

Klicka här För att kontakta oss via formulär eller live chat

IT Team Group Sweden


Företags Adress: Storgatan 17 A, 79530 Rättvik

Företags Email: [email protected] | [email protected]